อำนาจหน้าที่

 

ภารกิจ

 

         กำกับดูแลติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
           ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์งานนโยบายและแผนงานพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศ ด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
           ประสานและดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
         ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย