ความเป็นมา


  เดิม ชื่อสำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วน ภูมิภาคอยู่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะ รัฐมนตรี เมื่อวันที่  7 ธันวาคม 2536 โดยจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2537 เป็นต้นมา แต่หลังจากมีพระราชบัญญัติปรับ ปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 โดย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม2545 เป็นต้นมา

จึงเป็นผลให้มีการเปลี่ยนชื่อกระทรวงเป็น “กระทรวงแรง งาน” และสำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนัก งานแรงงานจังหวัด ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา