สถิติแรงงานจังหวัด

ไฟล์แนบ ไฟล์แนบ
จำนวนและร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม - มีนาคม 2561)
จำนวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ ไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม - มีนาคม 2561)
จำนวนและร้อยละประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จและเพศ ไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม - มีนาคม 2561)
จำนวนและร้อยละของผู้มีงานทำ จำแนกตามอาชีพและเพศ ไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม - มีนาคม 2561)
จำนวนและร้อยละของผู้มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพการทำงานและเพศ ไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม - มีนาคม 2561)
จำนวนและร้อยละของผู้มีงานทำ จำแนกตามชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์และเพศ ไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม - มีนาคม 2561)
จำนวนและร้อยละของผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จและเพศ ไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม - มีนาคม 2561)
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จและเพศ จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาสที่ 2 (เมษายน -มิถุนายน) 2560
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์และเพศ จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาสที่ 2 (เมษายน -มิถุนายน)
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพการทำงานและเพศ จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาสที่ 2 (เมษายน -มิถุนายน) 2560
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามอุตสาหกรรมและเพศ จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาสที่ 2 (เมษายน -มิถุนายน) 2560
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามอาชีพและเพศ จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาสที่ 2 (เมษายน -มิถุนายน) 2560
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จและเพศ จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาสที่ 2 (เมษายน -มิถุนายน) 2560
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาสที่ 2 (เมษายน -มิถุนายน) 2560
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม) 2560
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จและเพศ จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม) 2560
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำจำแนกตามอาชีพและเพศ จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม) 2560
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำจำแนกตามอุตสาหกรรมและเพศ จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม) 2560
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำจำแนกตามสถานภาพการทำงานและเพศ จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม) 2560
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำจำแนกตามชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์และเพศ จังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม) 2560