โครงสร้างบุคคลากร

 

นางสาวเลอลักษณ์  สุทธิสาโกมล
แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

                                                           

                      นายประมร  เชื้อปาศักดิ์                                        นางสาวอัชนีญา  ไหมหรือ

                   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ                                นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

                                                              

                         นางชุติมา  ผาลิกา                                                  นางสาวสิชาภัทร  นุ่มเจริญ

              เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน                                     นักวิชาการแรงงาน

 

                                                                                               

                           นายรัก  ธราวุธ                                                             นายสิทธิชัย  มะณีสาร  

                        พนักงานขับรถยนต์                                             เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น

 

                       

                        นางสาวดวงใจ  เสวตรบุตร

               เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน