ที่อยู่สำนักงาน

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด   

อาคารศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ชั้น 1 ถนนเทวาภิบาล   

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 

 

 

โทรศัพท์ 043-516605

โทรสาร 043-516-605-6