อาสาสมัครแรงงาน

 

 

ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

  

 

แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน  20   คน
   

แยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้

 
          1. อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด  (นายสุขเกียรติ  สร้างนานอก)  จำนวน    1   คน  
          2. อำเภอ ธวัชบุรี  (นายไชยวัฒน์  ลพพันธ์ทอง) จำนวน    1   คน
          3. อำเภอ โพนทราย  (นายวินัย ภูมิเรศสุนทร) จำนวน    1   คน
          4. อำเภอ โพนทอง  (นางภคพร  อินภูวา) จำนวน    1   คน  
          5. อำเภอ เมืองสรวง  (นางกาบแก้ว  เปี่ยมมหกุล )   

จำนวน    1   คน

          6. อำเภอ จตุรพักตรพิมาน (นายสุข  จันทะราคา)   

จำนวน    1   คน

          7. อำเภอ สุวรรณภูมิ  (นางกฤติยาภรณ์  ศรีสัจจา)   

จำนวน    1   คน

          8. อำเภอ ทุ่งเขาหลวง  (นายจำเริญ  นาวัลย์)    จำนวน    1   คน
          9. อำเภอ เสลภูมิ  (นายณรงค์  ไกรสินธุ์)    จำนวน    1   คน
         10. อำเภอ เกษตรวิสัย  (นางสาวอรอนงค์  หันไชยศรี)    จำนวน    1   คน
         11. อำเภอ เชียงขวัญ  (นางสาวกัญญาภัค  โกมิฬ)    จำนวน    1   คน
         12. อำเภอ ศรีสมเด็จ  (นายณรงค์  ทันเขิม )    จำนวน    1   คน
         13. อำเภอ หนองพอก  (นางสาวอรทัย  นาปองสี)    จำนวน    1   คน
         14. อำเภอ เมยวดี  (นางสาวอุ่นเรือน  สายรัตน์)    จำนวน    1   คน  
         15. อำเภอ ปทุมรัตต์  (นายประเสริฐ แสนตลาด)    จำนวน    1   คน
         16. อำเภอ โพธิ์ชัย  (นายพัทยา  คำสุเรศ)    จำนวน    1   คน
         17. อำเภอ อาจสามารถ  (นางสาวกุลพร  มะราช)    จำนวน    1   คน
         18. อำเภอ พนมไพร  (นายปานทอง  ชัยนิช )    จำนวน    1   คน
         19. อำเภอ จังหาร  (นายบวรรัฐ  สร้อยเสนา)    จำนวน    1   คน
         20. อำเภอ หนองฮี  (นายจ้อย  ขอนโพธิ์)    จำนวน    1   คน

 

 

 

ไฟล์แนบขนาด
khmulaasaasmakhraerngngaancchanghwadryed_ngpm._2559.pdf3.49 MB
aiblngthaebiiyn_sr.doc_2561262 KB