TO BE NUMBER ONE

 เมื่อวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางสาวเลอลักษณ์  สุทธิสาโกมล  แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธานโครงการ ฯ ที่ศูนย์ประชุมเมืองทองธานี

 

จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งจังหวัด/ชมรมเข้าร่วมประกวด 4 ประเภท ผ่านระดับประเทศ 3 ประเภท

 

ดังนี้

 

  1. รางวัลจังหวัดต้นแบบระดับทอง โล่รางวัลและเงินสด 50,000 บาท

 

  2.บ้านหนองดู่ หมู่ 4,9 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชุมชนภูมิภาค โล่รางวัลและเงินสด 30,000 บาท นำทีมโดย นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ นายอำเภอธวัชบุรี

 

  3.บริษัทไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป รองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทสถานประกอบการ โล่รางวัลและเงินสด 10,000 บาท

 

  4.รางวัลพิเศษบุคคล TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2559 ประเภทบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้แก่ นายวิทยา โคตรท่าน นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ ได้รับโล่รางวัลและเงินสด 5,000 บาท