ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานจังหวัด

 

แบนเนอร์ระบบศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัด

 

ศูนย์ข้อมูลแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

 

1. สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

การปกครอง จังหวัดร้อยเอ็ดแบ่งการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 193 ตำบล 2,446 หมู่บ้าน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 รูปแบบ รวม 204 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 73 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 129 แห่ง มีประชากรทั้งหมด 1,307,481 คน แยกเป็นเพศหญิง 656,295 คน คิดเป็นร้อยละ 50.20 ของจำนวนประชากรทั้งหมด และเพศชาย 651,186 คน คิดเป็นร้อยละ 49.80 (ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2560)

 

  

2. ศูนย์ข้อมูลด้านแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

>> สิทธิตามกฏหมายของแรงงาน

>> สถานการณ์ด้านแรงงงาน

>> อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

>> สถิติแรงงานจังหวัด

>> แรงงานควรรู้

>> งานหาคน คนหางาน

>> ทำงานต่างประเทศถูกกฏหมาย

>> คู่มือแรงงานต่างด้าว

>> ตลาดนัดแรงงาน

>> การประกันสังคม

>> ฝึกทักษะฝีมือ

>> ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ

>> ข่าวสารด้านแรงงาน

 

3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

1)  สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

                     ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 1  ถนนเทวาภิบาล 

ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
           โทรศัพท์  0 4351 6605-6
  โทรสาร  0 4351 6605-6

           2)  สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

                     257 หมู่ 7 ถนนแจ้งสนิท

                     ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

                     โทรศัพท์  0 4362 4166-7, โทรสาร  0 4352 4649   

          3) สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด

                     21/9 ถนนราชการดำเนิน

                     ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

                     โทรศัพท์  0 4351 5452, โทรสาร  0 43 511452

           4)  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

33/27 ถนนรัชชูปการ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

                     โทรศัพท์  0 4351 1452, โทรสาร 0 4351 3019

           5)  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด

                     224 ม.15 ถนนแจ้งสนิท ตำบลหนองแวง
                      อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
                      โทรศัพท์ 0 4351 1452