โครงการตรวจประเมิณหมู่บ้าน อพป. (บ้านนาโคก ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด)

วันที่: 
พฤหัสบดี, 2018, มิถุนายน 21 (ทั้งวัน)

 

ท่านแรงงาน ร่วมงานโครงการตรวจประเมิณ หมู่บ้านดีเด่น (อพป.)
ที่หมู่บ้านนาโคก ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.