การจัดพิธีถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี
เป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ในการนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
โดยให้มีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม (ชั้น2) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด