ข่าวการรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคคนไทย เพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนนิคในประเทศญี่ปุ่น

           รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคคนไทย เพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2561 ครั้งที่ 3  เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค 3 ปี ซึ่งเปิดรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ"ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อจัดการหางาน" ครั้งที่ 12 เพศหญิง ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561