กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน การให้ราษฎรทำประโยชน์เพื่อหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง 10 ก.ย. 61

 ข่าวแรงงาน

นายเลิศบุศย์ กองทอง 

รองฯ ผวจ.

ประธาน

             นางสาวเลอลักษณ์  สุทธิสาโกมล  แรงงาจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้จัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน 1,294,500 บาท เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยธรรมชาติในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

              เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายเลิศบุศย์ กองทอง) เป็นประธาน ได้ให้ความเห็นชอบให้สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 2 กิจกรรม คือ

              1.กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน เป็นการให้ราษฎรทำประโยชน์เพื่อหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเบี้ยเลี้ยง วันละ 150 บาท ไม่เกิน 20 วัน ดำเนินการในเขตพื้นที่ 14 อำเภอ 14 ตำบล 35 หมู่บ้าน มีราษฎร เข้าร่วมโครงการ 930 คน ใช้งบประมาณ 648,000 บาท

              2.กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ เป็นการฝึกอาชีพให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยธรรมชาติ ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการจะไดรับค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 120 บาท ฝึกอาชีพในเขตพื้นที่ 3 อำเภอ 11 ตำบล 27 หมู่บ้าน 8 สาขาอาชีพ 12 รุ่น รวม 240 คน ใช้งบประมาณ 608,700 บาท

              ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดได้กราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ณ หอประชุม อำเถอเสลภูมิ เวลา 10.00 น. อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด