ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 2 ปี 2562 (เมษายน - มิถุนายน)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำ ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม - มีนาคม 2562)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 (มกราคม - ธันวาคม 2561)
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 4 ปี 2561 (ตุลาคม - ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม-กันยายน 2561)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 2 ปี 2561 (เมษายน - มิถุนายน 2561)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม - มีนาคม 2561)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน - มิถุนายน 2560)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด รายปี 2560 (มกราคม - ธันวาคม 2560)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 4 ปี 2560 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)