Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ตรวจสถานประกอบการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแบบบูรณาการ

pll_content_description

     เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 นางสาวเลอลักษณ์ สุทธิสาโกมล แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมาย นายประมร เชื้อปาศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแบบบูรณาการ จำนวน 4 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างกำลังใจ แก่นายจ้าง ลูกจ้าง สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานของรัฐ รับทราบปัญหา อุปสรรค ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐ

 

 

TOP