Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs “รัฐบาลอุดหนุนนายจ้างช่วยจ่ายเงินเดือนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อคน นาน 3 เดือน เพื่อรักษาการจ้างงาน”

pll_content_description

TOP