Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 89/2560 -2561

pll_content_description

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 07.30 น. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 89/2560 -2561 ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อติดตามสถานการณ์แรงงาน และข้อสั่งการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

TOP