Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาแบบองค์รวมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (HAVE) ของอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

pll_content_description

TOP