Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด รายปี 2564 (มกราคม – ธันวาคม 2564)

pll_content_description

** ปรับปรุงข้อมูล สถิติแรงงาน ตรงตามข้อมูลรูปเล่มแล้ว ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

TOP