Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 4 ปี 2564 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)

pll_content_description

*** ปรับปรุง ข้อมูล สถิติแรงงาน ตรงตามข้อมูลรูปเล่มแล้ว ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565

TOP