Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

pll_content_description

TOP