Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะตรวจบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจครั้งที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ณ อ.เมืองสรวง อ.สุวรรณภูมิ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

pll_content_description

TOP