Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติความเป็นมา

          เดิม ชื่อสำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วน ภูมิภาคอยู่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะ รัฐมนตรี เมื่อวันที่  7 ธันวาคม 2536 โดยจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2537 เป็นต้นมา แต่หลังจากมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 โดย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 3 ตุลาคม2545 เป็นต้นมา

          จึงเป็นผลให้มีการเปลี่ยนชื่อกระทรวงเป็น “กระทรวงแรง งาน” และสำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนัก งานแรงงานจังหวัด ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา         

357
TOP