Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 3 ปี 2563 (กรกฎาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 2 ปี 2563 (เมษายน – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 1 ปี2563 (มกราคม – มีนาคม ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด รายปี 2562 (มกราคม – ธันวาคม) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 2 ปี 2562 (เมษายน – ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 4 ปี 2561 (ตุลาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 2 ปี 2561 (เมษายน – ...

TOP