Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2557 – 2561

วิสัยทัศน์ (Vision)

  แรงงานมีศักยภาพ ความมั่นคง คุณภาพชีวิตที่ดี และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความรู้ ทักษะ มีคุณภาพ และได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ประชาคม
      อาเซียน
  2. ส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงด้านอาชีพ รายได้ สวัสดิการ การประกันสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  3. เสริมสร้างการบูรณาการเครือข่ายด้านแรงงานให้เข้มแข็ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy)

    ยุทธศาสตร์ที่ 1     การพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อให้ได้รับค่าจ้างสูงขึ้น
    ยุทธศาสตร์ที่ 2     การส่งเสริมให้มีงานทำและมีรายได้
    ยุทธศาสตร์ที่ 3     การส่งเสริมให้แรงงานในระบบและนอกระบบได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
                                  อย่างยั่งยืน
    ยุทธศาสตร์ที่ 4     การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ
    ยุทธศาสตร์ที่ 5     การเตรียมความพร้อมภาคส่วนแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

283
TOP