Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ภารกิจ และ หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

ภารกิจ

  • กำกับดูแลติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์งานนโยบายและแผนงานพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
  • ประสานและดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
299
TOP