Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวจุฑารัตน์ สบู่ม่วง

  นางสาวจุฑารัตน์ สบู่ม่วง

  แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
  • นางสาวอัชนีญา ไหมหรือ

   นางสาวอัชนีญา ไหมหรือ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ (ผู้ช่วยแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด) หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
   • นางสาวสิชาภัทร นุ่มเจริญ

    นางสาวสิชาภัทร นุ่มเจริญ

    นักวิชาการแรงงาน
    • นายรัก ธราวุธ

     นายรัก ธราวุธ

     พนักงานขับรถยนต์ ส2
    • นายนครินทร์    เจริญรัตนสถาพร

     นายนครินทร์ เจริญรัตนสถาพร

     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
  • นางสาวจิดาภา ประหา

   นางสาวจิดาภา ประหา

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   • นางสาวศิราภา กฤตเวทิน

    นางสาวศิราภา กฤตเวทิน

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
    • นางสาวดวงใจ เสวตรบุตร

     นางสาวดวงใจ เสวตรบุตร

     เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
    • นางสาวรุ่งพร อารีเอื้อ

     นางสาวรุ่งพร อารีเอื้อ

     พนักงานทำความสะอาด

 

896
TOP