Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางลัพธวรรณ วอลช์

  นางลัพธวรรณ วอลช์

  แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
  • นางสาวอัชนีญา ไหมหรือ

   นางสาวอัชนีญา ไหมหรือ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ (ผู้ช่วยแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด) หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลสารสนเทศ
   • นางสาวสิชาภัทร นุ่มเจริญ

    นางสาวสิชาภัทร นุ่มเจริญ

    นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวจุฑามณี อุตรมาตย์

     นางสาวจุฑามณี อุตรมาตย์

     นักวิชาการแรงงาน
     • นายสิทธิชัย มะณีสาร

      นายสิทธิชัย มะณีสาร

      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
    • นางสาวธิดารัตน์ สัตนาโค

     นางสาวธิดารัตน์ สัตนาโค

     นักวิชาการแรงงาน
    • นายธีรนัย ไกยสวน

     นายธีรนัย ไกยสวน

     นักวิชาการแรงงาน
     • นางสาวดวงใจ เสวตรบุตร

      นางสาวดวงใจ เสวตรบุตร

      เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
  • นางสาวจิดาภา ประหา

   นางสาวจิดาภา ประหา

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริิหารงานทั่วไป
   • นางสาวศิราภา กฤตเวทิน

    นางสาวศิราภา กฤตเวทิน

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
    • นางสาวนันทิดา โชคชัย

     นางสาวนันทิดา โชคชัย

     นักวิชาการแรงงาน
     • นายรัก ธราวุธ

      นายรัก ธราวุธ

      พนักงานขับรถยนต์ ส2
    • นางสาวอมร นิตุธร

     นางสาวอมร นิตุธร

     นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวกานติมา บริบูรณ์

     นางสาวกานติมา บริบูรณ์

     นักวิชาการแรงงาน
     • นางสาวรุ่งพร อารีเอื้อ

      นางสาวรุ่งพร อารีเอื้อ

      พนักงานทำความสะอาด

 

TOP