Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางลัพธวรรณ วอลช์

  นางลัพธวรรณ วอลช์

  แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
  • นางสาวอัชนีญา ไหมหรือ

   นางสาวอัชนีญา ไหมหรือ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ (ผู้ช่วยแรงงานฯ)
   • นางสาวจิดาภา ประหา

    นางสาวจิดาภา ประหา

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นางสาวศิราภา อินทรพานิชย์

     นางสาวศิราภา อินทรพานิชย์

     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
     • นางสาวอมร นิตุธร

      นางสาวอมร นิตุธร

      เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    • นายรัก ธราวุธ

     นายรัก ธราวุธ

     พนักงานขับรถยนต์ ส2
     • นางสาวรุ่งพร อารีเอื้อ

      นางสาวรุ่งพร อารีเอื้อ

      เจ้าหน้าที่สำนักงาน
    • นางสาวสิชาภัทร นุ่มเจริญ

     นางสาวสิชาภัทร นุ่มเจริญ

     นักวิชาการแรงงาน
     • นางสาวดวงใจ เสวตรบุตร

      นางสาวดวงใจ เสวตรบุตร

      เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
     • นายสิทธิชัย มะณีสาร

      นายสิทธิชัย มะณีสาร

      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
TOP