Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

การออกตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบการ

pll_content_description

TOP