Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบการประเมินคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (Government Accounting Quality Assurrance and Evalution system : GAQA)

pll_content_description

TOP