Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้ง ๒

pll_content_description

 วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้ง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องสัตตบุษย์ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 

TOP