Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้แก่อาสาสมัครแรงงานและเจ้าของสถานประกอบกิจการ

pll_content_description

 วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้แก่อาสาสมัครแรงงานและเจ้าของสถานประกอบกิจการ ได้รับสนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการอบรม

TOP