Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลด้านแรงงาน การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดร้อยเอ็ด และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

pll_content_description

TOP