Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2565

pll_content_description

TOP