Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 1 ปี 2560 (มกราคม-มีนาคม 2560) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด รายปี 2559 (มกราคม – ธันวาคม 2559) ...

TOP