Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับสู่มาตรฐานสากล ...

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการ ...

การประชุม และมอบนโยบายการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ...

การฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่อาสาสมัครแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ...

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ...

TOP